ءتىرى بولسام، قازاققا قىزمەت ەتپەي قويمايمىن!

ءاليحان بوكەيحان

ۋكراينا شەكاراسىندا مىڭداعان ادام ەۋروپادان پانا سۇراپ تۇر

27 اقپان 2022 79
ۋكراينانىڭ رەسەي باسقىنشىلىعىنان قاۋىپتەنگەن ونداعان مىڭ ازاماتى ىرگەلەس پولشا، سلوۆاكيا، ۆەنگريا جانە مولدوۆا جەرىنە وتۋىگە تىرىسىپ جاتىر. بۇل جونىندە ۆۆس جازدى.

رەسەي شابۋىلى باستالعالى 3 كۇن ىشىندە ءبىر عانا ۋكراينا-پولشا شەكاراسىنان 115 مىڭ ادام وتكەن. كوپ ادام شەكاراعا ارتىق زاتسىز، جاياۋ-جالپى جەتكەن. كەيبىر شەكارا پۋنكتتەرىندەگى كەزەك 15 شاقىرىم بولعان.

بوسقىنداردىڭ باسىم كوپشىلىگى ايەلدەر مەن بالالار. موبيليزاسياعا ىلىنەتىن 18 بەن 60 جاس ارالىعىنداعى ەر-ازاماتتار ۋكراينادان شىعارىلمايدى. بۇل - ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستان كەيىنگى جاڭا تاريحتا ەۋروپادا بولعان اسا ءىرى گۋمانيتارلىق داعدارىس. ساراپشىلاردىڭ سوزىنشە جۇزدەگەن مىڭ وتباسى بىر-بىرىنەن اجىراپ قالعان.

لۆوۆتا بوسقىندار پولشاعا تەگىن اپاراتىن پويىزدان ورىن تاپپاي جاتىر. ولاردى ءۇشىنشى سوستاۆتان دا قالىپ جاتىر.

بۇعان دەيىن بۇۇ رەسەي ۋكرايناعا شابۋىل جاساعان ەكى كۇننەن بەرى كەمى 150 مىڭ ادام ۋكراينانى تاستاپ كەتۋگە ءماجبۇر بولعانىن حابارلاعان.
بۇل ماقالا تۋرالى نە ويلايسىز؟