ءتىرى بولسام، قازاققا قىزمەت ەتپەي قويمايمىن!

ءاليحان بوكەيحان

قازاقستاندا دابىل قاعىلادى

27 اقپان 2022 109
قازاقستاندا دابىل قۇرىلعىسى ىسكە قوسىلىپ، تەلەديدار، راديو جانە ينتەرنەتتەن ارنايى حابارلامالار تاراتىلادى. وسىلايشا تجم جەرگىلىكتى قۇلاقتاندىرۋ جۇيەلەرىنىڭ جارامدىلىعىن تەكسەرەتىن بولادى، دەپ حابارلايدى «جاس الاش»

ق ر تجم اقپاراتتاندىرۋ، سيفرلاندىرۋ جانە بايلانىس دەپارتامەنتى 2022 جىلعى 1 ناۋرىزدا ساعات 9.00-دەن 12.00-گە دەيىن ازاماتتىق قورعاۋدىڭ قۇلاقتاندىرۋ جۇيەسىنە رەسپۋبليكالىق تەكسەرۋ جۇرگىزۋ جوسپارلانعانىن حابارلادى.

توتەنشە جاعدايلار تۋرالى حالىقتى قۇلاقتاندىرۋ جانە حاباردار ەتۋ تۇرعىنداردى تابيعي قۇبىلىستاردىڭ ءارتۇرلى فاكتورلارىنىڭ اسەرىنەن بولاتىن اپاتتىڭ نەمەسە جويقىن اسەردىڭ تەرىس سالدارىنان قورعاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن نەگىزگى قاۋىپسىزدىك شاراسى بولىپ تابىلادى.

قۇلاقتاندىرۋ جۇيەسىن تەكسەرۋ بارىسىندا ەلەكتر دابىلدارىن جانە سيرەنالىق-سويلەۋ قۇرىلعىلارىن (داۋىس زورايتقىشتاردى) قىسقا مەرزىمگە قوسۋ، سونداي-اق تەلەديدار جانە راديوارنالارىنىڭ ەفيرىن ۇستاپ الۋدى جۇزەگە اسىرۋ، ينتەرنەت-رەسۋرستار مەن ءموبيلدى قوسىمشالاردا اقپاراتتى ورنالاستىرۋ كوزدەلەدى.

«بارشانىڭ نازارىنا!!!» دىبىستىق سيگنالى — بۇل ءقاۋىپ تونگەن نەمەسە توتەنشە جاعداي تۋىنداعان كەزدە بارلىق شۇعىل حابارلامالاردى بەرۋدىڭ الدىندا حالىقتىڭ نازارىن اۋدارۋ ءۇشىن بەرىلەتىن ەسكەرتۋ سيگنالى.
بۇل ماقالا تۋرالى نە ويلايسىز؟