ءتىرى بولسام، قازاققا قىزمەت ەتپەي قويمايمىن!

ءاليحان بوكەيحان

ۋكراينادا سوعىس باستالعالى 4 مىڭنان استام بەيبىت تۇرعىن قازا بولدى

01 ماۋسىم 2022 88
[ad_1]سوعىس باستالعالى بەرى ۋكراينا اۋماعىندا كەمىندە 4113 بەيبىت تۇرعىن قازا بولعان، 264ء-ى – بالا. بۇل جونىندە بۇۇ-نىڭ ادام قۇقىقتارى جونىندەگى جوعارعى كوميسسار كەڭسەسىنىڭ حابارلاماسىندا ايتىلادى.

دونەسك جانە لۋگانسك وبلىسىندا ۇزىن سانى 2337 ادام قازا بولعان، 144ء-ى – رەسەيشىل سەپاراتيستەر باقىلاۋىنداعى اۋداندا تۇرعان.

سوعىس كەزىندە 5 مىڭعا جۋىق ادام جارالانعان، 421ء-ى – بالا. قازا بولعاندار مەن جارالانعانداردىڭ باسىم بولىگى اۋە سوققىسى كەزىندە نەمەسە اتقىلاۋلار كەزىندە وپات بولعان نەمەسە جارالانعان.

بۇۇ پىكىرىنشە، قازا بولعاندار بۇدان دا كوپ، سەبەبى كوپ حابارلاما ءالى تەكسەرىلمەگەن. ۇرىس ءجۇرىپ جاتقان ايماقتان اقپاراتتار كەشىگىپ جەتەدى. بۇل بەيبىت تۇرعىندارى قىرعىنعا ۇشىراعان ماريۋپول، يزيۋم، پوپاسنايا سياقتى ەلدى مەكەندەرگە قاتىستى.[ad_2]

دەرەككوز
بۇل ماقالا تۋرالى نە ويلايسىز؟