ءتىرى بولسام، قازاققا قىزمەت ەتپەي قويمايمىن!

ءاليحان بوكەيحان

سۋ تاسقىنى كەزىندە ارام ولگەن مالدىڭ ەتى تارتىلىپ ساتىلىپ جاتىر ما؟

30 مامىر 2024 287

سەنات كۋلۋارىندا اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيسە-مينيسترى امانعالي بەردالين سۋ تاسقىنى كەزىندە ارام ولگەن مال ەتى بازاردا ساتىلىپ جاتىر ما دەگەن سۇراققا جاۋاپ بەردى، دەپ حابارلايدى Alash.kz ۇلتتىق پورتالى.

ۆيسە-مينيستردىڭ ايتۋىنشا، بازاردا ساتىلاتىن ەت زەرتحانادا ءجىتى تەكسەرىلەدى.

«مەنىڭ ويىمشا، مۇنداي ءقاۋىپ جوق جانە بۇل مۇمكىن ەمەس. نەلىكتەن؟ سەبەبى ساۋدا ورىندارىندا ۆەتەرينارلىق زەرتحانالار ەتتى تەكسەرەدى. ءبىز كەيبىر ب ا ق جاريالاعاننان كەيىن ساۋدا ورىندارىنا بارىپ، ءتيىستى تەكسەرۋلەر جۇرگىزدىك. ءبىراق مۇنداي فاكتىنى تاپپادىق. بۇگىنگى تاڭدا ۆەتەرينارلىق قىزمەت جاعدايدى باقىلاۋدا»، - دەدى امانعالي بەردالين.

بۇل ماقالا تۋرالى نە ويلايسىز؟