ءتىرى بولسام، قازاققا قىزمەت ەتپەي قويمايمىن!

ءاليحان بوكەيحان

"ەۆاكۋاسيانى قازىردەن باستاڭىز!". بقو اكىمدىگى تۇرعىندارعا ەسكەرتۋ جاسادى

15 ءساۋىر 2024 278

باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ اكىمدىگى 15 ساۋىردە ورال قالاسىنىڭ تۇرعىندارىنا ەسكەرتۋ جاسادى. 

بارشاڭىزعا بەلگىلى، قالادا سۋ تاسقىنى قاۋپىنە وراي كۇردەلى جاعداي قالىپتاسىپ وتىر. مامانداردىڭ ايتۋىنشا، رەسەي فەدەراسياسىنان سۋدىڭ مول كولەمى 2-3 كۇندە قالامىزعا جەتەدى. ءقاۋىپتى دەڭگەي 8،5 مەتر بولسا، ءقازىر جايىقتىڭ دەڭگەيى 8 مەترگە جۋىقتادى. سۋ تاسقىنىنا قارسى جۇمىسقا جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاننىڭ جانە توتەنشە جاعداي قىزمەتىنىڭ بارلىق رەسۋرسى تارتىلدى. ءقازىر 350 ارنايى تەحنيكا، 2000-عا جۋىق ادام تاسقىنعا توسقاۋىل قويۋعا جۇمىلدىرىلعان. سونداي-اق وزگە وڭىرلەردەن، وبلىسىمىزدىڭ اۋداندارىنان كەلگەن اسكەري قىزمەتشىلەر، توتەنشەلىكتەر جانە ەرىكتىلەر بۇل جۇمىسقا بەلسەنە اتسالىسىپ جاتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.

اكىمدىك جايىق جايىلىمىنداعى ساياجايلاردىڭ، سۋ باسۋ ءقاۋپى جوعارى كۋرەني، ستاريسا، كومينتەرن اۋداندارىنىڭ تۇرعىندارى ەۆاكۋاسيا جاساۋ قاجەت ەكەنىن ەسكەرتتى.

ەڭ باستىسى - ازاماتتاردىڭ اماندىعى. سوندىقتان جايىق جايىلىمىنداعى ساياجايلاردىڭ، سۋ باسۋ ءقاۋپى جوعارى كۋرەني، ستاريسا، كومينتەرن اۋداندارىنىڭ تۇرعىندارى ەۆاكۋاسيا جاساۋ قاجەت. سۋدىڭ مول كولەمى كەز-كەلگەن ۋاقىتتا جەتىپ، ءۇيىڭىزدى سۋ باسۋى مۇمكىن. ءوزىڭىزدىڭ جانە جاقىن ادامدارىڭىزدىڭ ءومىرىن قاۋىپكە تىكپەي، شۇعىل تۇردە تۋما-تۋىس، دوستارىڭىزدىڭ ۇيىنە ورنالاسىڭىز. ۋاقىتشا باراتىن ءۇي بولماسا، قالادا ەۆاكۋاسيالىق پۋنكتتەر جاساقتالعان. ولار تۇرعىنداردى كۇنى-تۇنى ۇزدىكسىز قابىلدايدى. سۇراقتار بويىنشا قالالىق شتابقا 24-05-70 جانە 24-01-94 تەلەفون نومىرلەرى ارقىلى حابارلاسۋعا بولادى. ەۆاكۋاسيانى قازىردەن باستاڭىز!، - دەلىنگەن اكىمدىك حابارلاماسىندا.

بۇل ماقالا تۋرالى نە ويلايسىز؟