ءتىرى بولسام، قازاققا قىزمەت ەتپەي قويمايمىن!

ءاليحان بوكەيحان

ەكسكليۋزيۆ: بايجانوۆتىڭ تاڭدا دارىگەرگە حابارلاسقانى بەلگىلى بولدى

18 ءساۋىر 2024 437

قۋاندىق بيشىمبايەۆتىڭ ىسىنە قاتىستى سوت وتىرىسى ءوتىپ جاتىر. بۇگىن سوتتا دارىگەر-نەوناتولوگ ەرسۇلتان سارسەنبايەۆ جاۋاپ بەردى، دەپ حابارلايدى Alash.kz.

وعان 2023 جىلدىڭ 9 قاراشاسىندا تۇستەن كەيىن سالتانات ءال ۇستىندە جاتقاندا بايجانوۆ قوڭىراۋ شالعان.

– 9 قاراشادا تۇستەن كەيىن ۇيىقتاپ جاتقانىمدا ماعان باقىتجان قوڭىراۋ شالىپ، «ادام ماس كەزىندە ۇزاق ۇيىقتاۋى مۇمكىن بە؟» دەپ سۇرادى. «جەڭەشە ماسايىپ، ۇيىقتاپ قالدى» دەدى. قانشالىقتى ىشكەنىن سۇراپ ەدىم، «تاڭەرتەڭگە دەيىن» دەدى. «مەن ناركولوگ ەمەسپىن، ءبىراق ماسايعان كەزدە ول دا ءقاۋىپتى، جەدەل جاردەم شاقىرىڭدار» دەپ ايتتىم. ويانعاسىن باقىتجانعا قوڭىراۋ شالىپ، نە بولدى دەپ سۇرادىم. باقىتجان ءالى ۇيىقتاپ جاتقانىن ايتتى. «باقىتجان، ونىڭ جاعدايى جاقسى ما ءوزى؟ توبەلەس بولدى ما؟» دەپ سۇرادىم. باقىتجان «ءبىر كوزى قىزارعان، تاڭعا دەيىن ىشكەن» دەدى.

بۇل ماقالا تۋرالى نە ويلايسىز؟