ءتىرى بولسام، قازاققا قىزمەت ەتپەي قويمايمىن!

ءاليحان بوكەيحان

ءۇي الادى. ۇكىمەت ارقالىقتاعى سۋ تاسقىنىنان زارداپ شەككەندەرگە قاراجات ءبولدى

12 ءساۋىر 2024 369
ۇكىمەت قاۋلىسىمەن سۋ تاسقىنى سالدارىنان زارداپ شەككەن قوستاناي وبلىسى ارقالىق قالاسىنىڭ تۇرعىندارىن باسپانامەن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ۇكىمەتتىڭ توتەنشە رەزەرۆىنەن 405 ملن تەڭگە ءبولىندى. 

قاراجات 2024 جىلعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتە كوزدەلگەن ۇكىمەتتىڭ توتەنشە رەزەرۆىنەن ءبولىندى.

قارجىلاندىرۋ ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى ارقىلى كوميسسيانىڭ باعالاۋىنا سايكەس ارقالىق قالاسىندا ۇيلەرى قالپىنا كەلتىرۋگە كەلمەيتىن وتباسىلارعا تۇرعىن ءۇي ساتىپ الۋ ءۇشىن نىسانالى ترانسفەرتتەر تۇرىندە قوستاناي وبلىسىنىڭ اكىمدىگىنە جىبەرىلدى.

قوستاناي وبلىسىنداعى سۋ تاسقىنى جاعدايى رەسپۋبليكالىق شتابتىڭ باقىلاۋىندا.

بۇگىندە ۇلكەن سۋدىڭ قارقىنى باسەڭدەپ، ءقاۋىپتىڭ بەتى قايتا باستادى.

قالالىق جانە اۋداندىق اكىمدىكتەر تابيعي سيپاتتاعى تج سالدارىنان مۇلكى بۇلىنگەن ازاماتتاردان ماتەريالدىق شىعىندى وتەۋ تۋرالى وتىنىشتەردى تىركەدى.

باعالاۋ كوميسسياسى جۇمىسىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا شەشىم قابىلداندى. سونىمەن بىرگە ارقالىق قالاسىندا جانە باسقا دا ەلدى مەكەندەردە ۇيلەردى تەكسەرۋ جۇمىستارى جالعاسۋدا.

تج رەجيمى جاريالانعان باسقا وبلىستاردا دا زارداپ شەككەن نىسانداردى تەحنيكالىق تەكسەرۋ، باعالاۋ جانە تىزبەسىن جاساۋ بويىنشا جۇمىستار جۇرگىزىلۋدە.

ءقاۋىپتىڭ ازايۋىنا قاراي سۋ تاسقىنى كەزىندە زارداپ شەككەن ازاماتتاردىڭ تۇرعىن ءۇي ماسەلەلەرى شەشىلەدى. 

بۇل ماقالا تۋرالى نە ويلايسىز؟