ءتىرى بولسام، قازاققا قىزمەت ەتپەي قويمايمىن!

ءاليحان بوكەيحان

سۋ تاسقىنى: ورالدىق تۇرعىندار ءۇشىن ەۆاكۋاسيالىق پۋنكتتەر اشىلدى

28 ناۋرىز 2024 218

ورال قالاسىندا تۇرعىنداردى ەۆاكۋاسيالاۋ ءۇشىن قالا بويىنشا ەۆاكۋاسيالىق پۋنكتتەر انىقتالدى، دەپ حابارلادى قالا اكىمدىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

قازىرگى ۋاقىتتا حالىقتى ورنالاستىرۋ ءۇشىن 3 ەۆاكۋاسيالىق پۋنكت جاساقتالدى. ولار - «دەركول» مادەنيەت ءۇيى، «اتامەكەن» بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر ەكولوگيا ورتالىعى جانە زاشاعان كەنتىندەگى اقان سەرى 47/1 مەكەنجايى بويىنشا سالىنعان 9 قاباتتى ءۇيدىڭ ءبىرىنشى قاباتىنداعى ورىندار. بۇل ەۆاكوپۋنكتتەر جاتىن ورىندارمەن، توسەك قۇرالدارىمەن جانە وزگە دە كەرەكتى زاتتارمەن قامتامىز ەتىلدى. بۇدان بولەك قاجەت بولعان جاعدايدا جاستار مادەنيەت سارايى، «التىن وردا» مادەنيەت ءۇيى جانە «ورال» سپورت كلۋبىنىڭ عيماراتتارىندا ەۆاكۋاسيالىق پۋنكتتەر جاساقتالادى.

«قازىرگى تاڭدا اتالعان ەۆاكوپۋنكتتەرگە ادامدار ورنالاستىرىلا باستادى. ولار ىستىق تاماقپەن، ءبىرىنشى قاجەتتى گيگيەنالىق قۇرالدارمەن قامتىلدى. سونىمەن قاتار سۋ باسۋ كەزىندە زارداپ شەككەندەردى ۋاقىتشا ورنالاستىرۋ ءۇشىن وبلىس ورتالىعىنىڭ 6 قوناق ءۇي كەشەندەرىمەن نيەت-شارتتار جاسالدى. بۇدان باسقا قالامىزدا ورنالاسقان تۋريستىك لاگەرلەر جانە سپورت نىساندارىنىڭ ءتىزىمى جاساقتالدى. جايىق، شاعان، دەركول وزەندەرى كوتەرىلىپ، ساياجايلاردى سۋ باسقان جاعدايدا تۇرعىنداردى سول نىساندارعا ورنالاستىرۋ جوسپارلانۋدا»، - دەلىنگەن حابارلامادا.

بۇل ماقالا تۋرالى نە ويلايسىز؟