ءتىرى بولسام، قازاققا قىزمەت ەتپەي قويمايمىن!

ءاليحان بوكەيحان

رەسەيدەگى ور قالاسىن سۋ ورىپ جاتقاندا. قازاقستان جاعى تاعى قامسىز قالدى

06 ءساۋىر 2024 949

رەسەيدىڭ توتەنشە جاعدايلار قىزمەتى ور قالاسىنداعى سۋ باسۋ ءقاۋپى بار ايماق تۇرعىندارىن ەۆاكۋاسيالاۋ كادرلارىن وراعا سالدى. بۇل اۋدانداردا قاۋىپسىزدىك ماقساتىندا ەلەكتر قۇرىلعىلارى مەن جەلىلەر وشىرىلگەن. بۇل جايلى Alash.KZ ۇلتتىق پورتال حابارلادى.

اقپاراتقا سايكەس،ءقازىر قۇتقارۋشىلار بۇزىلعان بوگەتتى نىعايتۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر. بۇل جۇمىستارعا 33 اۋىر جۇك كولىگى جەگىلگەن.

ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ور قالاسىنىڭ اكىمشىلىگى 4،2 مىڭ ءتۇتىندى سۋ باسۋ ءقاۋپى بار ەكەنىن جانە 11 مىڭ تۇرعىننىڭ باسىنا ءقاۋىپ ءتونىپ تۇرعانىن ايتقان بولاتىن.

ورايى كەلگەندە ايتا كەلەيىك، قازاقستاننىڭ ءبىرقاتار ايماقتارى دا "سۋمەن الىسىپ جاتىر". اتىراۋ وبلىسىنىڭ اكىمدىگىنىڭ حابارلاۋىنشا،  5 ءساۋىر ساعات 17:00-دەگى جاعداي بويىنشا سۋ تاسقىنى سالدارىنان 500-گە جۋىق نىسان مەن ينفراقۇرىلىمدىق عيماراتتار سۋ استىندا قالعان. سونداي-اق، الەۋمەتتىك نىساندار، ورتالىق ستاديون، قۇلسارى اكىمدىگى جانە ساۋدا ورىندارىن سۋ باسقان. 

الەۋمەتتىك جەلىدە قازاقستاندىقتاردىڭ باسشىلىق پەن اكىمشىلىك قىزمەتىن سىنعا الىپ، قىزىل سۋعا توسقاۋىل بولۋداعى دارمەنسىزدىگىن ايىپتاعانداردىڭ سانى ارتقانى بايقالادى. 

بۇل ماقالا تۋرالى نە ويلايسىز؟