ءتىرى بولسام، قازاققا قىزمەت ەتپەي قويمايمىن!

ءاليحان بوكەيحان

جامبىلدا 816،6 شاقىرىم كانال تازالاندى

28 مامىر 2024 421

بۇگىن تاراز قالاسىندا «تازا قازاقستان» اكسياسى اياسىندا كانالدار مەن ارىقتار تازالانۋدا.

500-دەن استام ەرىكتىلەر مەن بەلسەندى جاستار جانە قالا تۇرعىندارى قاتىسقان اكسيا «دەنساۋلىق» ساياباعىنداعى «قاراسۋ-2» كانالىنىڭ جاعالاۋىندا ءوتتى.

«تازا قازاقستان» اكسياسى باستالعاننان بەرى جامبىل وبلىسىندا 816،6 شاقىرىم كانال مەن ارىق قوقىستاردان تازارتىلعان. بۇل جۇمىستارعا ەرىكتىلەر، جاستار، تۇرعىندار قاتىستى.

بۇگىندە تاراز قالاسىنداعى «قاپال»، «ءۇشبۇلاق»، «قاراسۋ-1»، «قاراسۋ-2»، «تورەگەلدى» كانالدارىن مەحانيكالىق تازالاۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلۋدە. اعىمداعى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن 300 شاقىرىمعا جۋىق كانالدار مەن ارىقتار تازارتىلاتىن بولادى.

بۇعان دەيىن ايماق باسشىسى وبلىس ورتالىعىنداعى سۋ كانالدارى مەن ارىقتاردىڭ جاي-كۇيىمەن تانىسىپ، كەشەندى تازالاۋدان وتكىزۋ بويىنشا قالا باسشىلىعىنا ناقتى مىندەتتەر جۇكتەگەن بولاتىن.

سوعان سايكەس، قازىرگى تاڭدا 6 كانالدا مەحانيكالىق تازالىق جۇمىستارى باستالىپ ۇلگەردى. جالپى،  بيىل قالاداعى 8 كانال تازالاۋدان وتەدى.

- تاراز قالاسىنداعى كانالداردىڭ تازالىعى نازاردان تىس قالعان ەمەس. بۇل جۇمىستار «تازا قازاقستان» اكسياسى اياسىندا قايتا جاندانا ءتۇستى. مەن تۇراتىن  «قاراسۋ» شاعىن اۋدانىنداعى جاعالاۋ قالامىزدىڭ كورىكتى جەرلەرىنىڭ بىرىنە اينالىپ كەلەدى. بۇرىن قامىس پەن قوعا باسىپ جاتقان ايماق بۇگىندە تالدار ەگىلىپ، گۇلمەن كومكەرىلگەن كورىكتى مەكەنگە اينالدى. كەشكىسىن وتباسىمىزبەن شىعىپ، وسىندا سەرۋەندەۋدى داستۇرگە اينالدىردىق، -دەيدى قالا تۇرعىنى باقىتجان توقبولاتوۆ.

بۇل ماقالا تۋرالى نە ويلايسىز؟