ءتىرى بولسام، قازاققا قىزمەت ەتپەي قويمايمىن!

ءاليحان بوكەيحان

ادامدىقتان ادا: ورالدا سۋ تاسقىنى كەزىندە جالداناتىن پاتەر قۇنى كۇرت قىمباتتاعان

10 مامىر 2024 231

ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى مەن ساراپشىلار ءساۋىر ايىندا تۇرعىن ءۇي نارىعىندا باعانىڭ قالاي وزگەرگەنىن ايتىپ بەردى، دەپ حابارلايدى Alash.kz Ulysmedia.kz سايتىنا سىلتەمە جاساپ.

ءبىر جىل ىشىندە جاڭا تۇرعىن ءۇيدىڭ باعاسى ەلدە 1،6%، ەكىنشى نارىقتاعى پاتەرلەر 0،1% وسكەن.

اباتتاندىرىلعان تۇرعىن ءۇي ءۇشىن جالداۋ اقىسى 3،1% قىمباتتادى.

باستاپقى تۇرعىن ءۇي نارىعىنداعى باعالار اقتوبەدە 9،5%، قىزىلوردادا 7،1% ايتارلىقتاي ءوستى. ەكىنشى تۇرعىن ءۇي نارىعىندا اتىراۋ (12،2%) جانە جەزقازعان (7،1%)، ال تۇرعىن ءۇيدى جالعا بەرۋ نارىعىندا جەزقازعان (23،4%)، قاراعاندى (23%) جانە اتىراۋ (21%) باعالار ءوسىمى جاعىنان العا شىقتى.

ءبىر ايدا پاتەردى قايتا ساتۋ باعاسى 1%، ال جاڭا تۇرعىن ءۇيدى ساتۋ باعاسى 0،4% تومەندەدى. اباتتاندىرىلعان تۇرعىن ءۇي ءۇشىن جالداۋ اقىسى 0،3% ءوستى.

ساۋىردە تۇرعىن ءۇيدى ساتىپ الۋ-ساتۋ جاعىنان تىركەلگەن مامىلەلەر سانى 31 248 قۇرادى. ونىڭ ىشىندە جەكە ۇيلەر بويىنشا 7 830 جانە كوپپاتەرلى ۇيلەردەگى پاتەرلەر بويىنشا 23 418. تۇرعىن ءۇيدى ساتىپ الۋ-ساتۋ مامىلەلەرىنىڭ سانى 18،4% ءوستى. مامىلەلەر سانى بويىنشا استانا (5 583 – 17،9%) جانە الماتى (4 949 – 15،8%)، سونداي-اق قاراعاندى وبلىسى (2 668-8،5%) كوشباسشى بولىپ قالا بەرەدى. ەڭ از مامىلە ۇلىتاۋ وبلىسىندا (333 - 1،1%) جاسالعان.

بۇل ماقالا تۋرالى نە ويلايسىز؟