ءتىرى بولسام، قازاققا قىزمەت ەتپەي قويمايمىن!

ءاليحان بوكەيحان

509 400 000 تەڭگە. نازاربايەۆ تۇرعان 15 بولمەلى پاتەر ساتىلىمعا شىقتى

19 ءساۋىر 2024 482
كەشە الماتىدا قۇنى جارتى ملرد تەڭگە تۇراتىن پاتەر ساتىلىمعا شىقتى دەپ حابارلايدى alash.kz. بۇل تۋرالى قازاقستاندىق زاڭگەر راسۋل رىسمامبەتوۆ فەيسبۋك پاراقشاسىندا جازدى. ول الماتىدا قازاقستان كومپارتياسى ورتالىق كوميتەتىنىڭ بۇرىنعى ءبىرىنشى حاتشىسى دىنمۇحامەد قونايەۆ تۇرعان ايگىلى ۇيدە ورنالاسقان پاتەردىڭ ساتىلىمعا شىققانىن حابارلادى. ول Facebook پاراقشاسىندا ساتىلىمعا شىققان پاتەردە 90-جىلدارى نۇرسۇلتان نازاربايەۆ تۇرعانىن جازدى.
 
ءساۋىردىڭ 18ء-ى كۇنى ينتەرنەتتە الماتىداعى تولەبايەۆ كوشەسىندەگى  15 بولمەلى پاتەر ساتىلىپ جاتىر دەگەن اقپارات تاراي باستايدى. پاتەردىڭ قۇنى krisha.kz سايتىندا 509 400 000 تەڭگە دەپ كورسەتىلگەن. كەيىن اقپارات سايتتان الىنىپ تاستالىپتى. 
 
 
قارجى ساراپشىسى راسۋل رىسمامبەتوۆتىڭ ايتۋىنشا، Krisha.kz سايتىندا تولەبايەۆ كوشەسىندەگى ءۇي 1969 جىلى سالىنعان، كىرپىش ءۇي دەپ كورسەتەدى. پاتەردىڭ اۋدانى – 566 شارشى مەتر. جاعدايى – "جوندەۋدى قاجەت ەتەدى" دەلىنگەن.
بۇل ماقالا تۋرالى نە ويلايسىز؟